05 października 2023

Mediacje w sprawach rodzinnych

mediacje w sprawach rodzinnych

W Centrum Mediacji Jaroch Pakos we Wrocławiu zajmujemy się m.in. mediacjami w sprawach rodzinnych. Jest to typ mediacji nacechowany największym ładunkiem emocjonalnym. Z drugiej strony są to z pewnością sprawy, gdzie polubowne rozwiązanie jest najbardziej pożądane- nie tylko ze względu na więzy krwi, ale przede wszystkim dobro wspólnych dzieci, które bywają wykorzystywane w sporze między rodzicami.

 

Mediacje w sprawach rodzinnych - w jakich sprawach można przeprowadzić mediację?

 

Mediacja to próba rozwiązania konfliktu przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora. O tym, na czym dokładnie polega mediacja i jaka jest w niej rola mediatora pisaliśmy tutaj. Mediacja może być prowadzona w następującym zakresie w sprawach o rozwód i separację:

  • zasądzenie alimentów na rzecz dzieci lub małżonka,
  • podział majątku wspólnego,
  • określenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
  • przyznanie mieszkania jednemu z małżonków,
  • wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z dziećmi (porozumienie w tej kwestii zostanie zatwierdzone przez sąd jedynie, gdy zostało ustalone zgodnie z dobrem dzieci),
  • sporządzenie planu wychowawczego (art. 58 § 1 KRiO).

 

Każda ze stron może samodzielnie złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji, może zostać ona przeprowadzona również na zgodny wniosek stron bądź mogą one zostać skierowane na mediację po złożeniu sprawy do sądu na podstawie postanowienia sądu. Należy pamiętać, że nawet przy złożeniu wniosku strony o mediację może ona nie dojść do skutku, jeśli druga strona nie wyrazi na to zgody.

 

Rozwód i separacja - w jakich sprawach sąd nie kieruje do mediacji?

 

Jak widać zatem skierowanie stron do mediacji w sprawach o rozwód lub separację ma szeroki zakres, bowiem daje możliwość dojścia do porozumienia a finalnie zawarcia ugody w niemal każdej sprawie. Prawo jednakże nie daje możliwości prowadzenia mediacji w następującym zakresie:

 

  • ustalenie ojcostwa, ustale­nie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa,
  • przysposobienie,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • pozbawienie lub zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej.

 

Ważne: ugoda nie zmierza do ustalenia, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. O winie w tym zakresie orzeka jedynie sąd.

 

Zwrócić należy również uwagę, że w przypadku uzależnienie stron bądź jednej z nich od alkoholu lub narkotyków, ich/jej choroby psychicznej czy przemocy w rodzinie mediacja również jest wykluczona, ponieważ narusza zasadę równości stron. 

 

Koszty mediacji - wysokość wynagrodzenia mediatora

 

Wynagrodzenie mediatora i zwrot jego wydatków uzależnione są od tego, czy do mediacji doszło na podstawie postanowienia sądu czy też strony same umówiły się w tej kwestii na podstawie umowy mediacyjnej (mediacja umowna).

 

Wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach rodzinnych w przypadku skierowania stron do mediacji przez sąd określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 921). Do kosztów mediacji dolicza się zwrot wydatków mediatora poniesionych w związku z mediacją. Należności te mediator pobiera bezpośrednio od stron. Koszty te co do zasady ponoszone są po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób wzajemnych rozliczeń

 

Wysokość wynagrodzenia w przypadku mediacji umownej określa z kolei umowa o mediację.

 

Mediator w sprawach rodzinnych

 

Mediator jest osobą neutralną, godną zaufania i posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia mediacji. O tym, kto może zostać mediatorem pisaliśmy tutaj. Mediatora mogą wspólnie wybrać strony bądź zrobi to sąd w trakcie postępowania sądowego. Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza mediatora posiadającego odpowiednią wiedzę oraz umiejętności i bierze pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów wpisanych na listy stałych mediatorów przy sądach okręgowych.

 

W związku z przeprowadzeniem mediacji sąd wyznacza odpowiedni czas na przeprowadzenie mediacji.

 

W toku mediacji, a przede wszystkim na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym, mediator wysłuchuje stanowisk obu stron i pomaga im dojść do konsensusu, a nawet do pojednania małżonków. W żadnym jednak wypadku mediator nie proponuje konkretnych rozwiązań ani nie sugeruje, która ze stron ma jego zdaniem rację. Mediator kontaktuje się ze stronami osobiście, może wyznaczyć posiedzenie mediacyjne, gdzie spotkają się obie strony bądź pośredniczy między stronami przekazując im stanowiska drugiej strony.

 

Ugoda w mediacjach rodzinnych

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Oznacza to, że jeśli strony nie dojdą do porozumienia, to w dalszym toku postępowania nie będą mogły powoływać się na propozycje ugodowe, które padły w toku mediacji. Mediator nie może być również powołany na świadka, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy. 

 

Jeśli jednak doszło do zawarcia porozumienia, to z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół, który przekazuje do sądu oraz doręcza jego odpis stronom. Co ważne - ugoda zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.

 

Jedynie w przypadku, gdy jej treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności- sąd odmawia zatwierdzenia takiej ugody.

 

Po nadaniu ugodzie zatwierdzonej przez sąd klauzuli wykonalności staje się ona tytułem wykonawczym. Co za tym idzie- w braku dobrowolnego jej wykonania- można skierować sprawę  do egzekucji komorniczej.

 

W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

 

Jako Centrum Mediacji prowadzimy mediację w sprawach rodzinnych, pracowniczych czy gospodarczych. Nasi mediatorzy dbają o komfort uczestników mediacji i stosują się do najwyższych standardów mediacji. Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem bezstronnego i neutralnego mediatora to zapraszamy do kontaktu.

 

radca prawny Ewelina Jasion

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2023 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.