07 sierpnia 2023

Kto może zostać mediatorem?

kto może zostać mediatorem?

Kto może zostać mediatorem?

 

Centrum Mediacji Jaroch Pakos świadczy usługi mediacyjne zarówno w zakresie postępowania mediacyjnego  w sprawach rodzinnych, gospodarczych czy cywilnych. O tym, czym dokładnie jest mediacja i jak rozwiązywać spory przy jej pomocy możesz przeczytać tutaj. Aby zostać mediatorem czy uzyskać nawet wpis na listę stałych mediatorów należy spełnić kilka warunków przewidzianych prawem. W tym artykule postaramy się przedstawić główne założenia dotyczące osoby mediatora oraz warunków jakie musi ku temu spełnić.

 

Kim jest zatem mediator? Najprościej rzecz ujmując to osoba, która ma pomóc uczestnikom postępowania mediacyjnego w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego obie strony w drodze dobrowolnych, poufnych rozmów prowadzonych przy udziale bezstronnej osoby – neutralnego mediatora, który wspiera przebieg komunikacji, łagodzi napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia, i w zawarciu ugody. Celem mediatora nie jest rozstrzyganie kto ma rację, ale usprawnienie komunikacji między stronami.

 

Mediator w sprawach cywilnych

 

Zgodnie z art. 183² § 1- 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.) Kodeks postępowania cywilnego, mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia, aczkolwiek zakaz ten nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku. W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych wskazano, że mediator oznacza osobę trzecią, do której zwrócono się o to, aby przeprowadziła mediację w sposób skuteczny, bezstronny i kompetentny. Skutkuje to tym, że funkcję mediatora może pełnić niemal każdy, niezależnie od  wykształcenia i umiejętności. Jednak posiadanie dodatkowej wiedzy z zakresu prawa, funkcjonowania procedur mediacyjnych, a także psychologicznych mechanizmów powstawania i rozwiązywania konfliktów może stanowić atut każdego mediatora.

 

Jak zostać mediatorem? Jakie warunki muszą spełnić kandydaci na mediatorów?

 

Aby zostać mediatorem sądowym nie ma obowiązku ukończenia konkretnych kierunków studiów. W praktyce mediatorami najczęściej zostają osoby związane z pracą z ludźmi, psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, prawnicy, socjolodzy, pracownicy socjalni. Co do zasady jednak – po ukończeniu odpowiedniego szkolenia – każdy może wykonywać zawód mediatora. Mediator powinien charakteryzować się opanowaniem, powinien budzić zaufanie i posiadać zdolność obiektywnego oglądu sytuacji.

 

Przepisy nie różnicują wymogów wobec mediatorów stałych wpisanych na listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym i mediatorów niewpisanych na te listę. Możliwe jest również powoływanie mediatorów ad hoc - indywidualnie powołanych do prowadzenia mediacji w konkretnej sprawie.

 

Stali mediatorzy- jakie warunki muszą spełnić?

 

Prezesi sądów okręgowych prowadzą listy stałych mediatorów, na które może zostać wpisany mediator spełniający warunki określone w art. 183² § 1- 2 Kodeksu postępowania cywilnego, a także osoba ta musi mieć ukończone 26 lat, nie może być karana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, musi znać język polski oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. Osoba ubiegająca się o wpis na listę potwierdza spełnienie warunków wpisywania na listę przez złożenie stosownych oświadczeń potwierdzonych czytelnym podpisem oraz oryginałów lub kopii dokumentów. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów przykładowo wskazano dokumenty, potwierdzające wymaganą wiedzę i umiejętności, którymi są: informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji, opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji, dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację. 

 

Każda organizacja zawodowa i społeczna, w tym uczelnie mogą powołać do życia ośrodek mediacyjny i prowadzić listy mediatorów. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Takim mediatorem może być zasadniczo każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w pełni z praw publicznych.

 

Mediator w sprawach karnych

 

Warunki jakie musi spełnić osoba uprawniona do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych z dnia 7 maja 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 716). Takiego postępowania nie może przeprowadzać czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor prokuratorski, aplikant wymienionych zawodów, ławnik, referendarz sądowy, asystent sędziego, asystent prokuratora oraz funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw. Zawarta w wyniku mediacji ugoda nie kończy jednak postępowania karnego. W sprawie z oskarżenia publicznego ugoda zawarta przed mediatorem jest dokumentem zawierającym zgodne deklaracje stron co do sposobu zakończenia sprawy. Nie ma ona mocy prawnej, a sąd w takiej w sprawie musi wydać wyrok. Sąd bierze jednak pod uwagę treść ugody mediacyjnej przy rozstrzygnięciu sprawy, co może skutkować dla sprawcy: uwzględnieniem wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze, uznaniem faktu zawarcia ugody jako okoliczności łagodzącej przy wymiarze kary, nadzwyczajnym złagodzeniem kary, odstąpieniem od wymierzenia kary, a nawet od obligatoryjnego orzeczenia środka karnego we wszystkich wskazanych w ustawie przypadkach. W sprawie z oskarżenia prywatnego mediacja może być alternatywą obowiązkowego posiedzenia pojednawczego prowadzonego przez sąd przed rozprawą główną.

 

Potrzebujesz mediatora?

 

Mediatorzy i prawnicy Centrum Mediacji Jaroch Pakos posiadają doświadczenie i odpowiednie umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, w tym o rozwód i separację, w postępowaniu w sprawach nieletnich i w sprawach z prawa pracy. Pomagamy również w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i szkolnych. Przed skierowaniem sprawy do mediacji wystarczy, żebyś uzyskał zgodę drugiej strony oraz przedstawił nam tło sprawy. Stosujemy się do etyki mediatora, zachowujemy bezstronność, nie oceniamy i przedstawiamy wszystkie możliwości dojścia do ugodowego rozwiązania sprawy.

 

Znalazłeś się w niekomfortowej sytuacji i rozważasz przeprowadzenie rozmów ugodowych z drugą stroną? Posiadamy zespół doświadczonych prawników, którzy przeprowadzą Cię przez cały proces w możliwe szybki i wygodny sposób. Postaw na dialog, który zaoszczędzi Ci czasu i stresu związanego z procesem sądowym. Zapraszamy do kontaktu i uzyskanie szczegółowych informacji poprzez stronę Centrum Mediacji Jaroch Pakos. 

                                                                         

  radca prawny
Monika Stasiak-Magryta

 

 

 

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2023 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.