31 sierpnia 2023

Skierowanie na mediację przez sąd

skierowanie na mediację przez sąd

Skierowanie na mediację przez sąd

 

 

Jako Centrum Mediacji Jaroch Pakos z siedzibą we Wrocławiu mamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia mediacji. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Postępowanie mediacyjne prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a na zgodny wniosek stron także w toku sprawy. Mediacja przed wszczęciem postępowania może być prowadzona jedynie na podstawie umowy stron. Natomiast po wszczęciu postępowania może być prowadzona zarówno na podstawie umowy stron, jak i na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. W niniejszym artykule skupimy się na sytuacji, kiedy to sąd może skierować strony do mediacji.

 

W jakich sprawach strony mogą być skierowane na mediację przez sąd?

 

W zakresie prowadzenia mediacji w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji. Ugoda może być zawarta w sprawach dotyczących praw, którymi strony mogą swobodnie dysponować, a w konsekwencji regulować je w drodze umowy. Prowadzenie postępowania pojednawczego jest dopuszczalne zarówno w procesie, jak i w sprawach należących do trybu nieprocesowego. Strony mogą również z własnej inicjatywy złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji w trakcie trwania postępowania. 

 

Należy jednak zwrócić uwagę, że zawarcie ugody może być wprost wyłączone, np. w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zgodnie z przepisem art. 477(12) Kodeksu postępowania cywilnego nie jest dopuszczalne zawarcie ugody, ani poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, a w konsekwencji poddanie sprawy mediacji.

 

Postanowienie o skierowaniu do mediacji przez sąd

 

Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania przy czym zasada ta nie ma zastosowania w sprawach rozpoznawanych w postępowaniach upominawczym oraz nakazowym, chyba że doszło do skutecznego wniesienia zarzutów. Skierowanie sprawy do mediacji ma charakter fakultatywny, co oznacza, że sąd może skierować sprawę do mediacji, ale nie ma takiego obowiązku.

 

Sąd wydaje postanowienie kierujące strony do mediacji i wyznacza czas jej trwania, nie dłuższy niż 3 miesiące oraz wskazuje osobę mediatora. Postanowienie sądu nie jest zaskarżalne zażaleniem.

 

Kiedy mediacji się nie prowadzi?

 

Postępowania mediacyjnego nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyraziła zgody na mediację. Oświadczenie powinno być złożone w formie ustnej do protokołu rozprawy lub w późniejszym terminie w piśmie procesowym.

 

Spotkanie informacyjne jako zachęta do prowadzenia mediacji

 

Przewodniczący może wezwać strony do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Spotkanie informacyjne może prowadzić sędzia, referendarz sądowy, urzędnik sądowy, asystent sędziego lub stały mediator. 

 

Instytucja spotkania informacyjnego została przewidziana w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z 21.5.2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Stanowi ono dodatkową formę zachęcania do mediacji lub wyboru innego rodzaju metody pozasądowego rozwiązania sporu poprzez informowanie poza rozprawą o możliwościach i korzyściach związanych z polubownymi metodami rozwiązywania sporów. Celem właściwie przeprowadzonego spotkania informacyjnego jest przekonanie stron do wyboru polubownego sposobu rozwiązania sporu, w szczególności mediacji.

 

Analiza sprawy na posiedzeniu niejawnym

 

Przepis art. 183(8) § 5 Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadza rozwiązanie polegające na podkreśleniu obowiązku sędziego do dokonania na wstępnym etapie postępowania, przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy, wszechstronnej analizy w zakresie możliwości polubownego rozwiązania sprawy oraz ustalenia celowości skierowania stron do mediacji. Przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę przewodniczący dokonuje oceny, czy skierować strony do mediacji. W tym celu przewodniczący, jeżeli zachodzi potrzeba wysłuchania stron, może wezwać je do osobistego stawiennictwa na posiedzeniu niejawnym.

 

Koszty nakazanego stawiennictwa

 

Jeżeli strona bez uzasadnienia nie stawi się na spotkanie informacyjne lub posiedzenie niejawne, sąd może obciążyć ją kosztami nakazanego stawiennictwa poniesionymi przez stronę przeciwną. Rozwiązanie to ma na celu skłonić strony do podporządkowania się stron do osobistego stawiennictwa i przyczynić do ich przekonania do polubownego rozwiązania sprawy.

 

Zatwierdzenie przez sąd

 

W przypadku, kiedy wynik mediacji doprowadzi do zawarcia przez strony ugody, to ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie. Należy jednak pamiętać, że sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda taka jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego bądź zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

 

radca prawny Monika Stasiak-Magryta

 

 

 

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2024 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.