21 lutego 2024

Mediacja i arbitraż

Mediacja i arbitraż

Mediacja i arbitraż: kluczowe metody rozwiązywania sporów

 

Co to jest arbitraż i jakie są jego podstawowe zasady w prowadzeniu negocjacji?

 

Arbitraż jest alternatywną formą rozstrzygania sporów, gdzie strony decydują o powierzeniu kompetencji arbitrowi w rozwiązaniu sporu. Jedną z głównych zalet arbitrażu jest możliwość bardziej poufnego postępowania w porównaniu do postępowania sądowego. Postępowanie arbitrażowe charakteryzuje się elastycznością i szybkością rozstrzygnięcia spraw, co jest istotne przy rozwiązywaniu sporów biznesowych.

 

Postępowanie arbitrażowe rozpoczyna się od złożenia wniosku arbitrażowego przez jedną ze stron, po czym arbiter podejmuje decyzję w oparciu o przedstawione argumenty i dowody. Arbitraż warto wybrać, gdy strony pragną rozwiązać spór w sposób mniej formalny niż w postępowaniu sądowym, zachowując jednak możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia przez niezależnego specjalistę.

 

Jakie są główne zalety i procedury mediacyjnego rozwiązywania konfliktów? Czym jest umowa o mediację?

 

Mediacja jest procesem, w którym mediator pełni rolę neutralnego pośrednika między stronami sporu, pomagając im w znalezieniu rozwiązania konfliktu. Główną zaletą mediacji jest dobrowolność - strony decydują o ostatecznym rozstrzygnięciu sporu i zawarciu ugody. Mediacja opiera się na aktywnym udziale mediatora, który prowadzi strony do porozumienia, wspierając je w negocjacjach.

 

Typowa umowa o mediację określa warunki procesu mediacji, w tym czas trwania, zasady poufności oraz obowiązki stron. Klauzula mediacji w umowie precyzuje, że w przypadku sporu strony zobowiązują się do podjęcia próby rozwiązania konfliktu za pomocą mediacji.

 

Czym różnią się sposoby rozwiązywania sporów sądowych od alternatywnych metod?

 

Otóż różnica jest zasadnicza, gdyż w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporu, to strony angażują się i ustalają sposób rozwiązania konfliktu.

 

Mediacja i Arbitraż to alternatywne metody rozwiązywania sporu, szczególnie ważne w kontekście polubownych form rozwiązywania. Główną różnicą między arbitrażem a postępowaniem przed sądem jest to, że w arbitrażu obradują arbitrowie wyznaczeni przez strony, podczas gdy w sądzie decyzje podejmuje sędzia. Negocjacje w procesie rozstrzygania sporu pozwalają stronom aktywnie uczestniczyć w dochodzeniu do porozumienia, co zwiększa szanse na osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania.

 

Decyzja wypracowana przez obie strony w mediacji opiera się na ich dobrowolnej woli i jest zatwierdzana przez mediatora. Mediacja stawia na współpracę i dialog obu stron, co prowadzi do bardziej satysfakcjonującego rozstrzygnięcia niż w przypadku postępowania sądowego.

 

W jaki sposób mediacja i arbitraż wpływają na umowy i rozstrzygnięcia prawne?

 

Podpisanie ugody arbitrażowej oznacza, że strony zobowiązują się do poddania sporu rozstrzygnięciu przez sąd arbitrażowy, co ogranicza możliwość odwołania się do sądu powszechnego. Decyzja wydana przez sąd arbitrażowy ma moc wyroku sądowego, jednak jest bardziej elastyczna i dostosowana do potrzeb stron sporu.

 

Umowa o mediację zawiera kluczowe zapisy dotyczące postępowania mediacyjnego, w tym obowiązki stron, zasady prowadzenia mediacji oraz poufność informacji. Prawidłowo sporządzona umowa stwarza podstawy do skutecznego rozwiązania sporu i uniknięcia długotrwałych procesów sądowych.

 

Jak określić główne różnice między postępowaniem sądowym a polubownym rozstrzyganiem sporów?

 

Decyzje w postępowaniu polubownym są bardziej elastyczne, ponieważ strony mogą samodzielnie ustalać warunki ugody, niezależnie od przepisów prawa. Postępowanie mediacyjne w kontekście prawa cywilnego polega na poszukiwaniu porozumienia między stronami sporu pod nadzorem mediatora, co prowadzi do szybszego i bardziej zindywidualizowanego rozwiązania problemu.

 

Dobrowolność woli stron w arbitrażu i mediacji oznacza, że strony decydują się na wybór danej metody rozstrzygania sporu. W trakcie mediacji strony mają możliwość otwartej dyskusji i negocjacji, co sprzyja budowaniu porozumienia opartego na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji.

 

Podobieństwa obu metod

 

Zarówno arbitraż jak i mediację regulują przepisy prawa cywilnego. Obie formy to alternatywne metody rozwiązania sporów  w sprawach cywilnych, wszczęte i  prowadzone celem uniknięcia postępowania przed sądem powszechnym, bądź spory ze stosunku spółki.

 

Każdy uczestnik, mediator i arbiter jest zobowiązany do zachowania tajemnicy co do szczegółów postępowania. Szczególnie ważne jest zachowanie tajemnicy co do szczegółów postępowania przez mediatora. 

 

Zarówno postanowienia ugody, jak i wyroku sądu arbitrażowego są dla stron wiążące. 

 

Postępowanie mediacyjne i przed sądem polubownym- arbitrażowym może być oznaczonym sposobem rozwiązywania sporów pomiędzy stronami w formie umowy. Obie formy mogą zakończyć postępowanie sądowe. Postępowanie przed mediatorem i przed sądem arbitrażowym może zostać wszczęte podczas całego procesu sądowego. Umowa o mediację, bądź skierowanie stron do postępowania polubownego- zapis na sąd polubowny regulują, jaka jest wola stron, mogą określić kompetencje mediatora/sądu polubownego. Przystąpienie do alternatywnych form rozwiązania sporu co do zasady jest dobrowolny. 

 

Czym różni się arbitraż od mediacji?

 

Różnice pomiędzy tymi formami rozwiązania sporu przejawia się w dwóch aspektach. Arbitraż od mediacji różni się sposobem rozwiązania sporu - procedurą oraz sposobem zakończenia postępowania. Mediacja kończy się ugodą, a arbitraż wyrokiem. 

 

Mediacja to rozwiązywanie sporu przez same strony przy udziale mediatora z listy mediatorów. Istotą mediacji jest rozwiązanie sporu w sposób, który nie zmierza do obejścia prawa. Mediator zobowiązany jest strzec tajemnicy co do szczegółów prowadzonych negocjacji. Mediacja odbywa się bez udziału osoby trzeciej. Udział biorą jedynie mediator i strony, ewentualnie także pełnomocnicy stron.

 

Prowadzenie mediacji odbywa się w sposób poufny.

 

Arbitraż- sąd polubowny - jest to organ, który nie jest sądem powszechnym (państwowym), a jego uprawnienie do działania wynika z umowy stron. Powszechnie uznaje się, że arbitrzy są bardziej elastyczni. Szeroko stosowany jest zapis na sąd polubowny- umowa, celem rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami, bądź w mniejszym zakresie w sprawach z postępowania cywilnego. 

 

W przypadku arbitrażu strony oddają rozwiązanie konfliktu pod rozstrzygnięcie przed sąd arbitrażowy działający przy krajowej izbie gospodarczej w Warszawie lub przy regionalnej izbie gospodarczej, a także przybierając formę sądu polubownego niestałego. W przypadku arbitrażu rozstrzyganie sporu odbywa się  w postępowaniu, w którym arbiter rozstrzygnie spór przyznając rację jednej ze stron.

 

W trakcie mediacji wygrywają obie strony decydując same o sposobie rozwiązania sporu i zawierając ugodę.

 

Mediacja to proces

 

W sytuacji, gdy wszczęte jest postępowanie sądowe to Sąd kieruje strony do mediacji. Wtedy strony mogą ustalić warunki, które następnie mogą być przedmiotem ugody sądowej.  Mediator wtedy sporządza jedynie protokół z mediacji.

 

W arbitrażu wiele postępowań kończy się ugodą, ale w zasadzie to jedna ze stron wygrywa proces.

 

Wynik mediacji może stanowić zawarta ugoda, która ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu. 

 

W przypadku mediacji, zasada dobrowolności wynika z przepisów prawa cywilnego. Jeśli chodzi o zapis na sąd polubowny (arbitraż), który może być przewidziany jako klauzula w umowie postępowanie jest dobrowolne jeśli strony tak postanowią. Z umowy pomiędzy stronami może wynikać obowiązek stron rozstrzygnięcia konfliktu- poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego w pierwszej kolejności. 

 

W przypadku arbitrażu ustawodawca nie przewidział wprost możliwości orzekania w sprawach rodzinnych. W treści art. 1157 k.p.c. – tj. przepisu regulującego kryterium dopuszczalności poddania danego sporu pod arbitraż, kwestia orzekania przed sądem polubownym w sprawach rodzinnych jest co najmniej kontrowersyjna.  Rozwiązanie konfliktu w sprawach rodzinnych dotyczy bowiem zasadniczo kwestii ochrony praw małoletnich, tj. są to delikatne w swej naturze spory.

 

Nie ulega wątpliwości, że nie wszystkie spory mogą zostać objęte zapisem na sąd polubowny (umową arbitrażową).

 

Mediację natomiast można prowadzić w każdej sprawie, jeśli strony sporu wyrażą na to zgodę. 

 

 

Jesteście Państwo zainteresowani mediacją? Zapraszamy do kontaktu: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

 

                                                                                  

                                                                                                                                          radca prawny Justyna Gruszka-Jeleń

 

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2023 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.