22 stycznia 2024

Etapy mediacji sądowej. Procedura mediacji 
krok po kroku

Etapy mediacji sądowej krok po kroku

Mediacja sądowa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów porozumienia, ponieważ pozwala stronom konfliktu na znalezienie wspólnego rozwiązania przy pomocy doświadczonego mediatora. W odróżnieniu od tradycyjnego procesu sądowego postępowanie mediacyjne stawia na komunikację i współpracę, w rezultacie pozwala to często na wypracowanie trwałych warunków ugody, satysfakcjonujących dla każdej ze stron.

 

Etapy mediacji sądowej- skierowanie stron do mediacji

 

Sąd, z własnej inicjatywy może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania. Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dojścia do wspólnego akceptowanego przez wszystkich konsensu. Po uzyskaniu zgody stron postępowania sąd wyznacza mediatora z listy mediatorów sądowych. Po wyznaczeniu mediator sam skontaktuje się ze stronami sporu i zaprosi je na spotkanie. Pamiętać należy, że przeprowadzenie mediacji może nastąpić również na wniosek strony. 

 

Rozpoczęcie - przygotowanie do mediacji, ustalenie zakresu i celów 

 

Pierwszym krokiem po skierowaniu sprawy do mediacji przez sąd jest spotkanie bezpośrednie z mediatorem. Mediator pomaga uczestnikom zidentyfikować sporny zakres oraz ustalić cele prowadzonej mediacji.  Ponadto jednym z kluczowych zadań mediatora na pierwszej sesji wspólnej jest przygotowanie do mediacji jej uczestników, m.in. poprzez stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, a także umożliwienie uczestnikom mediacji swobodne wyrażanie swoich potrzeb i obaw. 

 

Prezentacja - przedstawienie zasad i reguł procesu mediacji

 

Kolejnym krokiem jest przedstawienie stronom zasad i reguł, które będą obowiązywać w trakcie postępowania mediacyjnego. Podstawową zasadą obowiązującą przez czas trwania postępowania jest zasada poufności, czyli obowiązek zachowania w tajemnicy przez mediatora, jak również przez strony mediacji, kwestii poruszanych w czasie trwania mediacji. Ponadto w trakcie spotkań obowiązuje zasada szacunku i aktywnego słuchania. Warto podkreślić, że przestrzeganie tych zasad stanowi fundament budowania skutecznej komunikacji. 

 

Wysłuchanie - identyfikacja problemów i potrzeb stron

 

Następnym etapem jest wysłuchiwanie stron. Mediator zachęca strony w trakcie mediacji do otwartego wyrażania swoich stanowisk, problemów i potrzeb. Pozwala to na skuteczne przeprowadzenie mediacji, pełniejsze zrozumienie konfliktu oraz umożliwia skoncentrowanie się na istotnych kwestiach wymagających rozwiązania.

 

Negocjacje - propozycje rozwiązań i uzgadnianie satysfakcjonujących warunków porozumienia

 

Na tym etapie mediator pomaga stronom w generowaniu różnych opcji rozwiązania problemu. Pamiętać należy, że mediator od chwili rozpoczęcia mediacji pełni wyłącznie rolę neutralnego pośrednika, wspierając strony w procesie osiągania porozumienia. Krok ten charakteryzuje się kreatywnym poszukiwaniem alternatywnych scenariuszy, w rezultacie pozwala to na znalezienie kompromisu, który może zaspokoić interesy obu stron. Ważne jest, aby strony na tym etapie były przygotowane na otwartą dyskusję, ustępstwa, a także czuły, że mają kontrolę nad procesem decyzyjnym. Jeżeli wynik mediacji jest pozytywny czas na przygotowania ugody.

 

Finalizacja - zatwierdzenie ugody i protokół

 

Po uzgodnieniu warunków mediator pomaga w sporządzeniu ugody mediacyjnej, która zawiera ustalenia stron dotyczące ugodowego zakończenia konfliktu. Przed podpisaniem osoby, które wyraziły zgodę na mediację, powinny dokładnie zapoznać się z treścią ugody. Mediator powinien poinformować je również, że przez podpisanie ugody wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Podpisana ugoda dołączana jest do protokołu przebiegu mediacji.

 

W następnej kolejności mediator niezwłocznie przekazuje protokół wraz z ugodą do właściwego sądu oraz doręcza odpis stronom. Sąd niezwłocznie po otrzymaniu protokołu i ugody przeprowadza postępowanie w celu zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Następnie sąd zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności. Należy mieć na uwadze, że odmowa zatwierdzenia przez sąd ugody i nadania jej klauzuli wykonalności nastąpi, gdy ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, zmierza do obejścia prawa, jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności albo jest sprzeczna ze słusznym interesem pracownika. 

 

Koszty w procedurze mediacji, wynagrodzenie mediatora

 

Na koszty postępowania polubownego składa się wynagrodzenie mediatora oraz wydatki związane z mediacją. Uposażenie mediatora za mediacje prowadzone na skutek skierowania sądu jest ustalane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921).

W sprawach majątkowych wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu. Kwota ta nie może wynosić mniej niż 150 zł i jednocześnie nie może przekroczyć 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego.  Natomiast w sprawach o prawa majątkowe, gdzie wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić oraz w sprawach niemajątkowych wynagrodzenie mediatora wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł. Koszt każdego kolejnego spotkania wynosi 100 zł,  łącznie nie więcej niż 450 zł. W celu zapoznania się szerzej z tematem kosztów mediacji sądowej zapraszam do artykułu Centrum Mediacji Jaroch Pakos - https://centrummediacji-jp.pl/koszty-mediacji-sadowej-i-pozasadowej

 

Podsumowanie

 

Mediacja sądowa to skuteczny i o wiele krótszy proces, który prowadzi do rozwiązywania sporów. Profesjonalne podejście mediatora oraz aktywne uczestnictwo stron sprawiają, że mediacja jest efektywnym narzędziem kończącym konflikt. Warto podkreślić, że każdy przypadek może różnić się szczegółami, dlatego elastyczność i dostosowanie do potrzeb strony są kluczowe dla sukcesu tego postępowania. 

 

Jesteś zainteresowany mediacją? Zapraszamy do kontaktu: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

                                                                                                        

                                                                                                                                               prawnik Agata Lewandowska

 

 

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2024 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.